A Estrada
info@axudaservizos.com

Aviso legal

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 24/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a titular do dominio web www.axudaservizos.com é AXUDA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA (en adiante AXUDA SERVIZOS), con domicilio a estes efectos na rúa Justo Martínez, nº 10 – 5ºH, 36680 A Estrada (Pontevedra), con número de CIF F-36191625; inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia co número E-1319; e con correo electrónico de contacto info@axudaservizos.com.

2. USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal de AXUDA SERVIZOS atribúelle a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. Estas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO PORTAL

www.axudaservizos.com proporciona acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes a AXUDA SERVIZOS ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade de uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupo de novas) que AXUDA SERVIZOS ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e ao orde público; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de AXUDA SERVIZOS, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os devanditos danos; (iv) intentar acceder e, no seu caso, empregar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. AXUDA SERVIZOS resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultaran axeitados para a súa publicación. En calquera caso, AXUDA SERVIZOS non será responsable das opinións verquidas polos usuarios a través dos foros, chats ou outras ferramentas de participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

AXUDA SERVIZOS cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de petición de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a AXUDA SERVIZOS, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Asemade, AXUDA SERVIZOS informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

AXUDA SERVIZOS, por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de AXUDA SERVIZOS ou ben dos seus licenciantes.

Todos os dereitos reservados: en virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de AXUDA SERVIZOS. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial de AXUDA SERVIZOS. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso suprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de AXUDA SERVIZOS.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

AXUDA SERVIZOS non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuízos de calquera natureza que poideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falla de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesares de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. MODIFICACIÓNS

AXUDA SERVIZOS resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estos aparezan presentados ou localizados no seu portal.

8. LIGAZÓNS

No caso de que en nome do dominio se dispuxesen ligazóns ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, AXUDA SERVIZOS non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso AXUDA SERVIZOS asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún dos devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN

AXUDA SERVIZOS resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles USUARIOS que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

10. XERALIDADES

AXUDA SERVIZOS perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

AXUDA SERVIZOS poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das devanditas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre AXUDA SERVIZOS e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da Estrada (Pontevedra).

Uso de cookies

Esta páxina web emprega cookies para que vostede teña unha mellor experiencia como usuario. Se vostede segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies